Regulamin sklepu internetowego firmy Skwierawski

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. FIRMA SKWIERAWSKI z siedzibą w Brusach (adres: Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, ul. Szkolna 28, 89-632 Brusy, NIP 5550003526, REGON 002494288, tel. kontaktowy: +48 52 398 22 91) jest właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: https://sklep.skwierawski.com.pl/ (zwanego dalej Sklepem) i administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klientem Sklepu mogą być:
        a) osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
        b) osoby prawne,
        c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które we własnym imieniu mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania dokonujące zakupów w Sklepie.

3. Składając zamówienie, Klient za pośrednictwem sieci Internet składa FIRMIE SKWIERAWSKI ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość zamawianych towarów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FIRMĘ SKWIERAWSKI. Każdemu zamówieniu przydzielony jest automatycznie unikalny numer zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a FIRMĄ SKWIERAWSKI.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i wykonania umowy sprzedaży i nie są udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane dla potrzeb promocji i reklamy FIRMA SKWIERAWSKI, w szczególności w celu informowania Klienta o nowych produktach i promocjach (wysyłanie tzw. Newsletter).

5. FIRMA SKWIERAWSKI dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. FIRMA SKWIERAWSKI nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące się pojawić na stronie internetowej Sklepu.

6. Ceny widoczne w Sklepie są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i podawane są w złotych polskich, bez kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. FIRMA SKWIERAWSKI zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.

7. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na:
        a) wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie,
        b) przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby Sklepu i w celu wykonania umowy sprzedaży, zwartej pomiędzy Klientem a FIRMA SKWIERAWSKI.
W przypadku odmowy akceptacji treści niniejszego regulaminu i odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

8. Nie zabrania się kopiowania, materiałów, zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Jednak wykorzystanie ich do celów komercyjnych możliwe jest wyłącznie za zgodą FIRMA SKWIERAWSKI.

§ II ZAMÓWIENIE

9. Zamówienia mogą być realizowane na terenie kraju.

10. Realizacja zamówień możliwa jest bez rejestracji Klienta w Sklepie. Klient podczas procesu finalizacji zamówienia zobowiązany jest podać swoje dane osobowe oraz adres e-mail i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

12. Złożenie zamówienia wymaga:
        a) wyboru przez Klienta rodzaju i ilości zamawianych towarów,
        b) wskazania adresu dostawy,
        c) wyboru sposobu płatności (przelewem lub przy odbiorze przesyłki) oraz dostawy.

13. FIRMA SKWIERAWSKI ma prawo odmówić realizacji zamówienia nie zawierającego wszystkich wymaganych danych, zawierającego dane niepełne lub nieprawdziwe.

14. FIRMA SKWIERAWSKI zastrzega, że wysłany do Klienta towar może różnić się wyglądem od towaru przedstawionego na zdjęciu w Sklepie. Pomimo dokładania wszelkich starań, mogą czasem wystąpić rozbieżności w opisach towarów.

15. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

16. Realizacja zamówień odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 w czasie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zamówienia.

17. Możliwa jest następująca forma wysłki oraz zapłaty:
        a) Odbiór osobisty
        b) Przesyłka kurierska - przedpłata - przelew
        c) Przesyłka kurierska - przedpłata - przelew ekspresowy online - TPay.com
        d) Przesyłka kurierska - za pobraniem
Przy wyborze przelewu - zamówienie jest przekazywane do realizacji wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FIRMY SKWIERAWSKI.

18. Kosztami przesyłki obciążany jest każdorazowo Klient. Koszt wysyłki naliczany jest automatycznie w koszyku zamawiającego i zależy od wagi i gabarytów przesyłki - przez cały proces zamawiania produktów koszt przesyłki wyświetlany jest na stronie internetowej, dostępny jest dla klienta.

19. Dokonanie przez Klienta wyboru wysyłki za pobraniem jako formy dostawy i płatności przy odbiorze przesyłki oznacza, że Klienta ma świadomość konieczności przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, jeżeli jest to przesyłka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty odesłania przesyłki do FIRMY SKWIERAWSKI.

§ III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

20. W momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy FIRMĄ SKWIERAWSKI a Klientem. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz w odniesieniu do Klientów będących konsumentami - w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami).

§ IV REKLAMACJE I ZWROTY

21. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami), w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn i zwrócić zamówione towary. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towarów w tym trybie może być dokonany wyłącznie w przypadku, gdy towary zostaną odesłane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a odsyłane towary nie będą nosiły jakichkolwiek śladów ingerencji (tzn. nie były otwierane, wypróbowywane, nie są uszkodzone). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, odesłać na własny koszt na adres: Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, ul. Szkolna 28, 89-632 Brusy. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca stanowiąca jednocześnie pisemne potwierdzenie zwrotu towaru. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, FIRMA SKWIERAWSKI dokona zwrotu ceny zakupu towarów przez Klienta na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy towarów do Klienta oraz koszty odesłania towarów przez Klienta do FIRMA SKWIERAWSKI po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. FIRMA SKWIERAWSKI nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

22. W przypadku zakupu wyrobów zawierających alkohol, klient oświadczyć musi o swojej pełnoletności (oświadczenie podczas składania zamówienia). Sprzedaż wyrobów alkoholowych dostępna jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Podczas odbioru zamówienia zawierającego produkty alkoholowe w siedzibie sklepu, klient zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający jego pełnoletność. W przypadku zamówień z dostawą, klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego pełnoletność dostawcy przesyłki (przedstawicielowi firmy kurierskiej).

23. W przypadku zwrotu przesyłek opłaconych (np. gdy doręczyciel kilkukrotnie nie zastał Klienta), FIRMA SKWIERAWSKI oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wysyłki wg aktualnego cennika. W przypadku rezygnacji z ponownego nadania przesyłki, FIRMA SKWIERAWSKI zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny sprzedaży towarów, pomniejszonej o koszt wysyłki towarów w obie strony (do Klienta i zwrotnie do FIRMA SKWIERAWSKI).

24. Klient zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki podczas doręczenia, nawet jeśli przesyłka nie wygląda na uszkodzoną.

25. Klient może anulować zamówienie bez konsekwencji prawnych, o ile status zamówienia nie został zmieniony na Wysłane. Anulowania zamówienia można dokonać telefonicznie +48 52 398 22 91 lub e-mail'owo: skwierawski@skwierawski.com.pl , pod warunkiem, że oświadczenie o anulowaniu zamówienia zostanie złożone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

26. FIRMA SKWIERAWSKI nie ponosi odpowiedzialności za:
        a) błędy w obsłudze zamówienia lub w realizacji dyspozycji Klienta, spowodowane przekazaniem przez Klienta błędnych danych,
        b) transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które złożyły zamówienie w imieniu Klienta,
        c) transakcje zawarte przez Klienta z przekroczeniem zakresu możliwości działania, wynikającego z posiadanej przez Klienta zdolności do czynności prawnych,
        d) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

27. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

29. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31/03/2023 r.

§ V DEFINICJE

Dni robocze - to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.skrzynkasmaku.pl/content/1-dostawa

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.skwierawski.com.pl

Sprzedający - FIRMA SKWIERAWSKI

Termin realizacji – ilość dni roboczych wskazana w informacjach o dostawie

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje wyślij pocztę elektroniczną pod adres skwierawski@skwierawski.com.pl